ویرایش
  
  
  
  
  
موضوع خبر
  
منبع خبر
  
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/bazdid%20az%20690%20vahedi01.JPG
  
1400/09/07مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1400/09/07عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/18%20site%20000811.jpg
  
1400/08/11روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/15%20site%20000815.jpg
  
1400/08/11روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/12%20site%20000811.jpg
  
1400/08/11روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/03%20site%20000811.jpg
  
1400/08/11روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/02%20site%20000811.jpg
  
1400/08/11روابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1400/07/10روابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1400/07/10روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20319%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%871.jpg
  
1400/07/10روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%201400.jpg
  
1400/07/08روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG-20210902-WA0000%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA.jpg
  
1400/07/08روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG_4624%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20.jpg
  
1400/07/08روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/02%20-319-%20eghdam%20meli.jpg
  
1400/06/06روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/aa0b7b83-0942-47a7-9f33-cb11e5bbbbb8.jpg
  
1400/06/06روابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1400/05/10طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1400/05/10طرح هادیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/03abrumand%20asfalt%20.jpg
  
1400/05/10روابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1400/05/04روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20hamedan%20tosee01.jpghttps://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20hamedan%20tosee02.jpg
  
1400/04/05مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/neshast%20site%2000.02.26.jpg
  
1400/02/27روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/barfiyan%20site%2000.02.26.jpg
  
1400/02/27بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/127b4site%20000123.jpg
  
1400/01/23روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG_8902site%20000123.jpg
  
1400/01/23روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG-20210218-WA0037a.jpg
  
1399/12/20روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3.jpghttps://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/003dcf40-f457-4fa4-88a3-a54e06d50c65.jpg
  
1399/12/20مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/khomajin%20famenin%20site.jpg
  
1399/11/25طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/milab%20nahavand%20site.jpg
  
1399/11/25طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/gombad%20copy%20site.jpg
  
1399/11/25طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/01%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%AC%D8%B1%20.jpg
  
1399/11/18مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
1 - 30صفحه بعد