ویرایش
  
  
  
  
  
موضوع خبر
  
منبع خبر
  
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20ham%20andishi%20bahar%2001%206.28.jpg
  
1398/06/28روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20yalfan01%206.28.jpghttps://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20yalfan02%206.28.jpg
  
1398/06/28روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20kark%206.6.jpg
  
1398/06/14روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20asadabad%206.4.jpg
  
1398/06/14طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/ja%20namai%20barfiyan%206.3.jpg
  
1398/06/14جابجایی روستاهاروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/eftetah%20bahar1-%206.4.jpg
  
1398/06/14بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/shoray%20deari%206.2.jpg
  
1398/06/14روابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1398/06/06روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20hajibabai%2098.5.20.jpg
  
1398/05/20روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20bahar01-%2098.5.13.jpghttps://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20bahar02-%2098.5.13.jpg
  
1398/05/13بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20bahar%2098.5.5%20-04.jpg
  
1398/05/05روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20bahar%205.5-03.jpg
  
1398/05/05روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20bahar%205.5-02.jpg
  
1398/05/05روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site-mlayer02-5.jpg
  
1398/05/05روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site-mlayer01-5.5.jpg
  
1398/05/05بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/001-5.5-mahdiyan.jpghttps://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/004-5.5-mahdiyan.jpg
  
1398/05/05بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/safar%20rezai%2001-4.3.jpghttp://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/didar%20ba%20emam%20jome%2002-4.3.jpg
  
1398/04/10روابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/modiriyt%20seyl.jpg
  
1398/03/27بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20480%20miliyard.jpg
  
1398/03/27مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20pykani%203.27.jpg
  
1398/03/27بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/barfiyan1-%203.27.jpg
  
1398/03/27مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%202.3.98%20.jpg
  
1398/03/02روابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1398/02/18روابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/didar%20emam%20jome1-%2098.jpghttp://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/didar%20emam%20jome2-%2098.jpg
  
1398/02/18روابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1398/02/18روابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20-IMG_0051.jpghttp://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20-IMG_0006.jpghttp://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20-IMG_0178.jpg
  
1397/11/21بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/zand%20site%20002-11.17.jpg
  
1397/11/17روابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/samen%20site%20002-11.17.jpg
  
1397/11/17روابط عمومی بنیاد مسکن
 http://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20shora%20kbodar%2001-11.17.jpg
  
1397/11/17روابط عمومی بنیاد مسکن
 
  
1397/11/17روابط عمومی بنیاد مسکن
1 - 30بعدی