اهداف بنیاد مسکن

اهداف بنیاد
بنياد مسکن نهاد انقلاب اسلامي است که بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسکن محرومان به ويژه روستاييان در چهارچوب سياستها و برنامه هاي دولت تشکيل گرديده است.
اهداف بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌طبق اساسنامه و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي‌
-    مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي‌هاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري و فراهم آوردن موجبات اجراي آن با مشاركت، همكاري و خودياري مردم و دستگاههاي مختلف.
-    تهيه طرح مجتمع‌هاي زيستي و واحدهاي مسكوني ارزانقيمت و اجراي آنها به طور مستقيم يا با مشاركت مردم و همكاري دستگاههاي ذيربط در روستاها و شهرها.
-    تهيه زمين مورد نياز طرح‌ها و پروژه‌هاي بنياد و آماده سازي آنها.
-    كمك در جهت تأمين مصالح ساختماني كشور از طريق تهيه، توليد و توزيع.
-    تهيه طرح‌هاي‌هادي و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و اجراي آن با مشاركت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاري دولت.
-    تهيه و ارايه طرحهاي لازم براي بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر جنگ، سيل، زلزله و ساير سوانح طبيعي و اجراي آنها با مشاركت مردم و هماهنگي با سازمان‌ها و دستگاههاي ذيربط.
-    مطالعه و برنامه ريزي و اجراي مصوبه دولت مبني بر ساخت دو ميليون واحد مسكوني روستايي طي دو برنامه پنج ساله توسعه كشور(ساخت سالانه 200 هزار واحد مسكوني روستايي.)