حوزه مسکن شهری

اهم فعاليت‌ها:
1 – توليد مسكن اقشار كم درآمد 
2 – امور مسكن مهر شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
آمارو عملکرد
1 – تعداد 7607 فقره سهميه به استان تعلق گرفته كه بيش از 12000 ثبت نام انجام شده است
2 – حدود 11679 نفر موفق به دريافت فرم (ج) شده اند
3 – تعداد 8864 نفر به بانك معرفي شده اند
4 – تعداد 7607 نفر با بانك عامل عقد قرار داد نموده اند
5 – حدود 5000 واحد تا پايان سال 92 به بهره برداري رسيده است .

       گزارش عملکرد
 مسکن شهری