امار و عملکرد

1.1.مسکن مهر
​ ​ گزارش طرح مسکن مهر استان همدان( واحدهای اتمام یافته و افتتاح شده تا 1393/01/24)​ ​ ​ ​ ​
​سهمیه (واحد) ​اتمام یافته ​افتتاح شده تا پایان 90    افتتاح شده تا پاپان 91  ​ ​افتتاح شده 3  ماهه اول 92 ​افتتاح شده 92 ​  مجموع افتتاح
9.607  ​ ​5.232 ​  2.463 ​1.289 ​ 1.201 ​  1.201 ​ 4.953
 
             
 
1.2.آمارو عملکرد واحد بهسازی و بازسازی
 
​ ​ گزارش پیشرفت کار  واحد بهسازی و بازسازی استان همدان منتهی به تاریخ 26/12/1392​ ​ ​ ​
​سهمیه    ​عقدقرارداد    ​اتمام یافته بهسازی ​اتمام یافته بازسازی ​جمع کل اتمام-یافته بازسازی و بهسازی ​برنامه تا پایان سال 92  (پایانکار)
​88.419 ​72.365 ​64.702 ​1.077 ​ 65.779 ​   73.500