آمار و عملکرد

1.1.    مسکن مهر 


گزارش طرح مسکن مهر استان همدان ( واحدهای اتمام یافته و افتتاح شده تا 24/01/93)​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
سهمیه (واحد) ​اتمام یافته ​افتتاح شده تا پایان 90 ​افتتاح شده تا پاپان 91 ​افتتاح شده 3  ماهه اول 92 ​افتتاح شده 92 ​مجموع افتتاح
​9.607 ​5.232 ​2.463 ​1.289 ​1.201 ​1.201 ​4.953