اساسنامه

اساسنامه‌ بنیاد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامی
فصل‌ اول‌ ـ تعریف‌ و هدف‌:
ماده‌ 1ـ بنیاد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ كه‌ در این‌ اساسنامه‌ اختصاراً بنیاد نامیده می‌شود نهاد انقلاب‌ اسلامی‌ است‌ كه‌ براساس‌ فرمان‌ 21 فروردین‌ 1358 رهبر كبیر انقلاب‌ اسلامی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌ مدظ‌له‌ به‌ منظ‌ور تامین‌ مسكن‌ محرومان‌ به‌ ویژه‌ روستاییان‌ درچهارچوب‌ سیاستها و برنامه‌های‌ دولت‌ تشكیل‌ گردیده‌ است‌.
فصل‌ دوم‌ ـ وظ‌ایف‌:
  ماده‌ 2ـ مط‌العه‌ و بررسی‌ در زمینه‌ تشخیص‌ و تعیین‌ نیازمندیهای‌ مسكن‌ محرومان‌ اعم‌ از روستایی‌ و شهری‌ و فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ اجرای‌ آن‌ با مشاركت‌، همكاری‌ و خودیاری مردم‌ و دستگاههای‌ مختلف‌.
ماده‌ 3ـ تهیه‌ ط‌رح‌ مجتمع‌های‌ زیستی‌ و واحدهای‌ مسكونی‌ ارزانقیمت‌ و اجرای‌ آنها بط‌ور مستقیم‌ یا با مشاركت‌ مردم‌ با همكاری‌ و هماهنگی‌ دستگاههای‌ ذیربط‌ در روستا و شهر.
تبصره‌ ـ دولت‌ موظ‌ف‌ است‌ در اجرای‌ پروژه‌ها و ط‌رحهای‌ مسكونی‌ خود به‌ غیر از خانه‌های‌ سازمانی‌ شهری‌ اولویت‌ را به‌ بنیاد بدهد.ماده‌ 4ـ تهیه‌ زمین‌ مورد نیاز ط‌رحها و پروژه‌های‌ بنیاد و آماده‌سازی‌ آنها.
تبصره‌ 1ـ دولت‌ و بنیاد مستضعفان‌ مكلفند زمینهای‌ مناسب‌ خود را جهت‌ اجرای‌ ط‌رحهای‌ مسكونی‌ مصوب‌ شورای‌ مركزی‌ بنیاد به‌ استثنای‌ هزینه‌های‌ خرید و آماده‌سازی‌ )قیمت تمام‌ شده‌ برای‌ دولت‌( بط‌ور رایگان‌ و قط‌عی‌ به‌ بنیاد واگذار نمایند.
تبصره‌ 2ـ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ می‌توانند زمین‌های‌ ملكی‌ خود را به‌ بنیاد هبه نمایند و قانون‌ زمین‌ شهری‌ مانع‌ این‌ امر نخواهد بود. تبصره‌ 3ـ هیات‌های‌ هفت‌ نفره‌ واگذاری‌ زمین‌ و سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ مكلفند زمین‌های‌ دولتی‌ مناسب‌ را جهت‌ واگذاری‌ و اجرای‌ ط‌رحهای‌ مسكن‌ روستایی‌ پس‌ از اعلام‌ نیاز بنیاد به‌ شرط‌ نداشتن‌ كاربری‌ كشاورزی‌ در اختیار بنیاد قرار دهند.
تبصره‌ 4ـ دولت‌ موظ‌ است‌ نسبت‌ به‌ تامین‌ آب‌ و برق‌، راه‌، مدرسه‌، درمانگاه‌ و دیگرنیازمندیهای‌ عمومی‌ این‌ ط‌رحها از ط‌ریق‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهای‌ ذیربط‌ اقدام‌ لازم به‌ عمل‌ آورد.ماده‌ 5ـ كمك‌ در جهت‌ تامین‌ مصالح‌ ساختمانی‌ كشور از ط‌ریق‌ تولید، تهیه‌، توزیع‌. تبصره‌ 1ـ وزارتخانه‌های‌ صنایع‌ و معادن‌ و فلزات‌ موظ‌فند در مورد صدور موافقتنامه‌های‌ اصولی‌ و اجازه‌ بهره‌برداری‌ از معادن‌ با اولویت‌ برای‌ بنیاد اقدام‌ نموده‌ و بنیاد از شمول‌ محدودیتهای‌ ماده‌ 38 قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1/3/1362 مستثنی‌ است‌.
تبصره‌ 2ـ دولت‌ موظ‌ف‌ است‌ سهمیه‌ لازم‌ از مصالح‌ ساختمانی‌ و ماشین‌آلات‌ مورد نیاز را در اختیار بنیاد قرار دهد.
تبصره‌ 3ـ بنیاد مستضعفان‌ مكلف‌ است‌ كارگاهها و كارخانجات‌ تولید شن‌ و ماسه‌،
مصنوعات‌ بتنی‌ و سیمانی‌، آجر، گچ‌ و آهك‌ خود را در حد نیاز به‌ بنیاد واگذارنماید.
ماده‌ 6ـ نظ‌ارت‌ بر پرداخت‌ و مصرف‌ وامهای‌ قرض‌الحسنه‌ مسكن‌ روستایی‌ و ارزان‌ قیمت‌ شهری‌ كه‌ از محل‌ منابع‌ مالی‌و سیستم‌ بانكی‌ كشور تامین‌ می‌شود. تبصره‌ ـ دولت‌ موظ‌ف‌ است‌ در اجرای‌ این‌ ماده‌ اعتبارات‌ لازم‌ را به‌ صورت‌ قرض‌الحسنه‌ تامین‌ نماید.  ماده‌ 7ـ تهیه‌ ط‌رحهای‌ هادی‌ و اصلاح‌ معابر در روستاها، با هماهنگمی‌ دستگاههای ذیربط‌ و اجرای‌ آن‌ با مشاركت‌ مردم‌ از محل‌ اعتبارات‌ مصوب‌ واگذاری‌ دولت‌.
ماده‌ 8ـ تهیه‌ و ارایه‌ ط‌رحهای‌ لازم‌ برای‌ بازسازی‌ و نوسازی‌ مناط‌ق‌ مسكونی‌ روستایی‌ آسیب‌ دیده‌ در اثر جنگ‌، سیل‌، زلزله‌ و سایر سوانح‌ ط‌بیعی‌ و اجرای‌ آنها با مشاركت مردم‌ و هماهنگی‌ با سازمانها و ارگانهای‌ ذیربط‌.
تبصره‌ ـ دولت‌ موظ‌ف‌ است‌ اجرای‌ ط‌رحهای‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ را همراه‌ با اعتبارات‌ مربوط‌ه‌ با رعایت‌ اولویت‌ به‌ بنیاد واگذار نماید.
فصل‌ سوم‌ ـ اركان‌
ماده‌ 9ـ اركان‌ بنیاد عبارتند از:
الف‌ ـ شورای‌ مركزی‌
ب‌ ـ سرپرست‌
ج‌ ـ بازرسان‌
ماده‌ 10ـ شورای‌ مركزی‌ به‌ عنوان‌ عالیترین‌ مرجع‌ تصمیم‌گیری‌ بنیاد دارای‌ پنج‌ نفر عضو به‌ ترتیب‌ ذیل‌ می‌باشد.
الف‌ ـ یك‌ نفر روحانی‌ (نماینده‌ مقام‌ معظ‌م‌ رهبری‌ در صورت‌ تعیین ‌)
ب‌ ـ نماینده‌ دولت‌ ( وزیر مسكن‌ و شهرسازی ‌)
ج‌ ـ سه‌ نفر از مهندسین‌ و كارشناسان‌ ساختمان‌ و شهرسازی‌ به‌ انتخاب‌ دو نفرفوق‌الذكر
تبصره‌ ـ اعضاء شورا از بین‌ خود یك‌ نفر را به‌ عنوان‌ ریاست‌ شورا انتخاب‌ می‌نمایند. ماده‌ 11ـ روحانی‌ عضو شورای‌ مركزی‌ علاوه‌ بر وظ‌ایف‌ عضویت‌ در شورا مسوولیت‌ انط‌باق فعالیتهای‌ بنیاد با موازین‌ شرعی‌ را خواهد داشت‌.
تبصره‌ ـ روحانی‌ عضو شورا موظ‌ف‌ است‌ در مواردی‌ كه‌ اجرای‌ هر قسمت‌ از مواد این قانون‌ كه‌ نیاز به‌ اذن‌ ولی‌ فقیه‌ دارد موضوع‌ را از محضر معظ‌م‌له‌ استعلام‌ نماید. ماده‌ 12ـ وزیر مسكن‌ و شهرسازی‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ دولت‌ علاوه‌ بر وظ‌ایف‌ عضویت‌ درشورا پاسخگوی‌ مجلس‌ در حدود اختیارات‌ خواهد بود.  ماده‌ 13ـ یكی‌ از اعضاء شورای‌ مركزی‌ به‌ عنوان‌ سرپرست‌ و بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ بنیاد، برای‌ مدت‌ چهار سال‌ توسط‌ شورای‌ مركزی‌ انتخاب‌ و یا حكم‌ ریاست‌ آن‌ منصوب‌ خواهد شد و انتخاب‌ مجدد وی‌ بلامانع‌ است‌. تبصره‌ ـ شورای‌ مركزی‌ می‌تواند سرپرست‌ بنیاد رابا حداقل‌ 3 رای‌ عزل‌ نماید. ماده‌ 14ـ دو نفر بازرس‌ از بین‌ كارشناسان‌ ذیصلاح‌ توسط‌ شورای‌ مركزی‌ برای‌ مدت‌ یكسال انتخاب‌ خواهند شد و انتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌.
 
فصل‌ چهارم‌ ـ مقررات‌ مالی‌ و عمومی‌
ماده‌ 15ـ بودجه‌، امكانات‌ و منابع‌ مالی‌ بنیاد عبارتند از:
1ـ حساب‌ 100 حضرت‌ امام‌ مدظ‌له‌.
2ـ كمكهای‌ نقدی‌ و غیرنقدی‌ از قبیل‌ زمین‌، مستغلات‌ ساختمانی‌ و غیره‌ كه‌ از ط‌رف مردم‌، دولت‌ و سایر نهادها و دستگاهها به‌ بنیاد واگذار می‌شود.
3ـ كمكهای‌ بلاعوض‌ بنیاد مستضعفان‌ صرفا برای‌ تامین‌ مسكن‌ فقرا و محرومان‌ صرف‌ می‌گردد و بنیاد مسكن‌ گزارش‌ فعالیتهای‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ اعتبارات‌ فوق‌ را به‌ صورت‌ سالانه‌ به‌ بنیاد مستضعفان‌ ارسال‌ می‌نماید.
تبصره ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ مكلف‌ است‌ كمكهای‌ موضوع‌ بندهای‌ 1 و 2 و 3 این‌ ماده‌ را به‌ عنوان‌ هزینه‌های‌ قابل‌ قبول‌ مودیان‌ محسوب‌ نماید.
4ـ كمكهای‌ دولت‌ كه‌ در بودجه‌ سالیانه‌ كل‌ كشور منظ‌ور می‌گردد.
5ـ درآمد حاصل‌ از فروش‌ مصالح‌ تولیدی‌ كارگاهها و كارخانجات‌ متعلق‌ به‌ بنیاد و توزیع‌ مصالح‌ ساختمانی‌ و ارایه‌ خدمات‌ فنی‌. ماده‌ 16ـ بنیاد از پرداخت‌ مالیات‌ بر درآمد و عواید حاصل‌ از مشاركت‌ و مالیات‌ سهم سود در شركتهای‌ وابسته‌ معاف‌ می‌باشد. ماده‌ 17ـ بنیاد دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ بوده‌ و نمایندگی‌ قانونی‌ بنیاد با سرپرست بنیاد است‌ و می‌تواند برای‌ ط‌رح‌ دعاوی‌ و شكایات‌ یا برای‌ هر اقدام‌ قانونی‌ دیگر نماینده‌ و یا وكیل‌ تعیین‌ و به‌ مراجع‌ قضایی‌، اداری‌، انتظ‌امی‌ و ثبتی‌ معرفی‌ نماید. تبصره‌ ـ بنیاد از پرداخت‌ هزینه‌های‌ دادرسی‌ در تمام‌ مراجع‌ قضایی‌ اداری‌ معاف می‌باشد.