خطا ‭[2]‬

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم Samix.Webpart.FilterByColumn.FilterByColumn.FilterByColumn, Samix.Webpart.FilterByColumn, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=69dcd18a7b38438e پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: dcfca2a0-e9ee-90c2-fd8c-744e7548d788.

 خطا ‭[1]‬

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم Samix.Webpart.FormBuilder.wp_FormBuilder.wp_FormBuilder, Samix.Webpart.FormBuilder, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=439a2a8132f9b139 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: dcfca2a0-e9ee-90c2-fd8c-744e7548d788.