حوزه عمران روستایی

اهم فعاليت‌ها:
1 – تهيه طرح ساماندهي سكونتگاهي روستايي 
2 – تهيه طرحهاي هادي روستايي
3 – تهيه طرحهاي تفصيلي روستايي
4 – اجراي طرحهاي هادي روستايي
5 – اجراي طرحهاي ساماندهي سكونتگاههاي روستايي
6 - اجراي طرحهاي ساماندهي گلزارهاي شهداي روستايي
7 – تملك ، تفكيك و واگذاري زمين
8 – واگذاري سند مالكيت واحدهاي مسكوني روستايي
9 – تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافت با ارزش
10 – تهيه و اجراي طرحهاي گردشگري روستايي
آمارو عملکرد
حوزه عمران روستايي :
1 - در تهيه طرحهاي هادي تعداد 1041 روستاي داراي سكنه استان داراي طرح هادي هستند يعني 100 در صد
2 – در 427 روستا طرح هادي اجرا شده است
3 – اجراي طرح هادي در 252 روستا به پايان رسيده
4 – تعداد 162 روستا به عنوان پروژه هاي نيمه كاره در دست اقدام است
5 – از مجموع 427 روستايي كه طرح هادي در آنها اجرا شده است تعداد 13 روستا به شهر تبديل شده است
در بحث صدور سند روستايي
از مجموع 941 روستاي جامع هدف در استان بيش از 788 روستا داراي نقشه ثبتي هستند
حدود 169000 A4 منضم به مشخصات اربعه و فني املاك روستائيان تهيه شده
بيش از 130000 جلد سند مالكيت صادر شده است