حوزه ماشین آلات

اهم فعاليتها:
1 – اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي شامل : 
راه و باند و ابنيه
آماده سازي اراضي و تأسيسات روستايي و شهري
اجراي عمليات پروژه هاي طرح هادي در روستاها
خدمات رساني به مناطق حادثه ديده از حوادث غير مترقبه در كشور
مشاركت در پروژه هاي بزرگ عمراني در داخل و خارج استان