خطا

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم JQueryPagerWebpart.Webparts.JQueryPagerVisualWebpart.JQueryPagerVisualWebpart, JQueryPagerWebpart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=73f498795543d5d5 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: e4fda2a0-09a0-90c2-fd8c-79efbb80234d.