خطا

خطای بخش وب: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم JQueryPagerWebpart.Webparts.JQueryPagerVisualWebpart.JQueryPagerVisualWebpart, JQueryPagerWebpart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=73f498795543d5d5 پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: ca245ca0-4321-707d-2196-01d3e569608c.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم JQueryPagerWebpart.Webparts.JQueryPagerVisualWebpart.JQueryPagerVisualWebpart, JQueryPagerWebpart, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=73f498795543d5d5 پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)