حوزه پشتیبانی

اهم فعاليت‌ها:
1 – اداره امور مالي و بنياد مسكن استان
2 – اداره امور ذيحسابي بنياد مسكن استان
3 – اداره امور اداري و آموزش كاركنان بنياد مسكن استان
4 – امور فناوري اطلاعات بنياد مسكن استان
5 – اداره امور خدمات پشتيباني بنياد مسكن استان