معاونت امور مسکن شهری

اهم فعاليت‌ها:

1 – توليد مسكن اقشار كم درآمد 

2 – امور مسكن مهر شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت

آمارو عملکرد

1 – تعداد 7607 فقره سهميه به استان تعلق گرفته كه بيش از 12000 ثبت نام انجام شده است

2 – حدود 11679 نفر موفق به دريافت فرم (ج) شده اند

3 – تعداد 8864 نفر به بانك معرفي شده اند

4 – تعداد 7607 نفر با بانك عامل عقد قرار داد نموده اند

5 – حدود 5000 واحد تا پايان سال 92 به بهره برداري رسيده است .

موضوع :
  • معاونت امور مسکن شهری