معاونت پشتيبانی

اهم فعاليت‌ها:

1 – اداره امور مالي و بنياد مسكن استان

2 – اداره امور ذيحسابي بنياد مسكن استان

3 – اداره امور اداري و آموزش كاركنان بنياد مسكن استان

4 – امور فناوري اطلاعات بنياد مسكن استان

5 – اداره امور خدمات پشتيباني بنياد مسكن استان

موضوع :
  • معاونت پشتيبانی